Nạm Gầu Bò

Sku: TB0018

187,000VND / Kg

Quantiy: