Nạm Gầu Bò

Sku: TB0018

198,000VND / Kg

Quantiy: