Bò File Thăn Chuột

Sku: TB0006

313,500VND / Kg

Quantiy: