Xương Bò Nguyên Thanh

Sku: TB0023

38,500VND / Kg

Quantiy: