Xương Ống Trắng

Sku: TH0045

97,900VND / Kg

Quantiy: