Chả Lụa Chiên

Sku: TS0063

132,000VND / Kg

Quantiy: