Chả Cá Chiên

Sku: TS0056

76,000VND / Kg

Quantity: