Bạch Đầu Khấu

Sku: TPK0001

990,000VND / Kg

Quantiy: