Tôm Sú Sống 50

Sku: TS0126

203,500VND / Kg

Quantiy: