Tép Ruốc – Rong Sống

Sku: TS0113

93,500VND / Kg

Quantiy: