Nước Tương Dark Soy

Sku: GV0123

60,500VND / Chai

Quantiy: