Cà Trắng Dĩa

Sku: TPNS00037

38,500VND / Kg

Quantiy: