Bò Lát Khô Chay – Âu Lạc

Sku: TPK0022

/ Bịch - 1Kg